פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 11/2019 מיום 31/3/2019

מסמך:פרוטוקול 11-2019
תאריך:15/04/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין
חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 11/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום ראשון 31.3.2019; הישיבה זומנה לשעה 19:30 והוקדמה לשעה 19:00.

חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
3. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
4. מר מחמוד מג'אדלה, חבר מועצה 
5. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה 
6. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
7. אדריס מואסי - חבר מועצה
8. מר עאדל אבו פרך – חבר מועצה
9. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה 
10. מר שריף שאייב - חבר מועצה
11. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
            
 חברי מועצה חסרים:
1. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
2. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
3. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
4. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
5. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה
4. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
על סדר היום:
1. דיון בהמלצות ועדת התמיכות המקצועית לפי חוזר מנכ"ל 4/2006, לשנת 2019.

תוספת ראשונה לסדר היום:
2. אישור יוזמת תכנית מפורטת מס' 354-0741850 הסדרת מובלעת חקלאית בשכונת ח'לת זיתא – באקה אלגרבייה ע"י העירייה.

תוספת שניה לסדר היום:
3. אישור התמחרות באמצעות מכרז משותף של מפעל הפיס, בתוכנית תקשוב משנת תשע"ט ואילך לפי קול קורא 9824, בתי ספר אבן אלחטאב וחט"ב אבן אלהייתם.

תוספת שלישית לסדר היום:
4. אישור העברת יעוד כספים בתב"ר 386 מגני ילדים חובה לתשתיות  וכבישים, תיקון תב"ר.
עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: (קרא בשמות הנוכחים/המשתתפים וכן שמות המוזמנים שלא נמצאים), לאור האירוע הטראג'י הידוע לכולם, רצח המנוחה סוזאן אבו מוך – ותד ז"ל, והישיבה המתוכננת להיום בשעה 20:30, אני מאוד מבקש להיות קצרים בישיבה זו, אני עובר לסדר יום הישיבה.

סדר יום הישיבה:

סעיף 1: דיון בהמלצות ועדת התמיכות המקצועית לפי חוזר מנכ"ל 4/2006, לשנת 2019:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: דיון בהמלצות ועדת התמיכות המקצועית לפי חוזר מנכ"ל 4/2016, לשנת 2019. פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית מיום 28.3.2019 הופץ אליכם ע"י המנכ"ל. אנחנו מתבקשים לדון ולאשר החלטות הוועדה, כל החלטותיה ולא רק החלוקה הכספית. למען הסדר הטוב אני מפרט את הסכומים שהומלצו לכל אחת מהמבקשות:

שם סכום תמיכה ישירה עד סכום תמיכה עקיפה עד
אהלי 509,433 204,000
מועדון ספורט 181,333 128,000
השחר 159,333 112,400
ית'רב 20,000 ____

הסכומים בספורט חולקו ע"י הוועדה בהתאם להמלצת מנהל מחלקת ספורט ולפי החלוקה שבתבחיני תמיכה לשנת 2019 כפי שהתבחינים אושרו ע"י המועצה. התמיכה בית'רב הנה ברוב של שני חברי ועדה נגד אחד.

אני מעלה להצבעה הצעתי לאמץ ולאשר את כל החלטות הוועדה בישיבתה מיום 28.3.2019:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10) (עו"ד מורסי אבו-מוך, מר ג'סאן עתאמנה, מר מחמוד מג'אדלה, מר באסל בדוסי, מר אדריס מואסי, מר ג'מאל אבו-מוך, מר עאדל אבו-פרך, מר חוסאם חאג' אחמד, מר שריף שאיב, מר מאהר חואג'ה).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: המועצה החליטה פה אחד לאשר את כל המלצות / החלטות ועדת התמיכות המקצועית בישיבתה מיום 28.3.2019 ולאשר תמיכה כספית כמפורט להלן בסכומים עד:

שם עמותה סכום תמיכה ישירה עד סכום תמיכה עקיפה עד
אהלי 509,433 204,000
מועדון ספורט 181,333 128,000
השחר 159,333 112,400
ית'רב 20,000 _____


תוספת שניה לסדר היום:

סעיף 3: אישור התמחרות באמצעות מכרז משותף של מפעל הפיס, בתוכנית תקשוב משנת תשע"ט ואילך לפי קול קורא 9824, בתי ספר אבן אלחטאב וחט"ב אבן אלהייתם.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור התמחרות באמצעות מכרז משותף של מפעל הפיס, בתוכנית תקשוב משנת תשע"ט ואילך לפי קול קורא 9824, בתי ספר אבן אלחטאב וחט"ב אבן אלהייתם.


ברשותכם, אני עובר קודם לתוספת השניה, הכוונה לאשר יציאה להתמחרות במסגרת מכרז של מפעל הפיס לתקשוב – מחשוב בתי ספר עומר אבן אלחטאב וחט"ב אבן אלהייתם. חייבים לסיים ההליך עד 10.4.2019. 

אני מעלה להצבעה הצעתי לאשר התמחרות העירייה במסגרת מכרז מפעל הפיס לתקושב – מחשוב שני בתי הספר האמורים בסגרת קול קורא 9824:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10) (עו"ד מורסי אבו-מוך, מר ג'סאן עתאמנה, מר מחמוד מג'אדלה, מר באסל בדוסי, מר אדריס מואסי, מר ג'מאל אבו-מוך, מר עאדל אבו-פרך, מר חוסאם חאג' אחמד, מר שריף שאיב, מר מאהר חואג'ה).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: המועצה מאשרת פה אחד ביצוע התמחרות באמצעות מכרז משותף של מפעל הפיס, בתוכנית תקשוב משנת תשע"ט ואילך לפיה קול קורא 9824, בתי ספר אבן אלחטאב וחט"ב אבן אלהייתם.

(בשלב זה הצטרף לישיבה חבר המועצה מר בהאא מואסי; שעה 19:09).

תוספת ראשונה לסדר היום:

סעיף 2: אישור יוזמת תכנית מפורטת מס' 354-0741850 הסדרת מובלעת חקלאית בשכונת ח'לת זיתא – באקה אלגרבייה ע"י העירייה:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור יוזמת תכנית מפורטת מס' 354-0741850 הסדרת מובלעת חקלאית בשכונת ח'לת זיתא – באקה אלגרבייה ע"י העירייה.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העירייה: מדובר בתכנית ביוזמת העירייה, מיועדת להסדרת מובלעת חקלאית בשכונת ח'לת זיתא, 120 דונם, מכביש אלקאסמי עד הבית שלי בערך, תוכנית קודמת הופסקה, עכשיו מתחילים תוכנית מחדש, כמובן על רקע ובסיס התוכנית הקודמת, התכנית הקודמת עם המתכנן ד"ר קבלאוי קאסם לא הושלמה, לא עמדנו בתנאי הסף והתוכנית נסגרה. לשאלת חברי המועצה ה"ה מאהר ח'ואג'ה ועאדל אבו-פרך אני מבהיר כי התוכנית החדשה היא כמובן על בסיס התוכנית הקודמת שבוטלה, על בסיס מצב קיים.
מדברים על תכנון ראשון, אין כאן ביטול ו/או ניוד ו/או צמצום ו/או נגיעה כלשהי בהפקעות קיימות מאושרות, עכשיו מתכננים להפקיע במסגרת התוכנית שתאושר.

מר בהאא מואסי, ח"מ: היה צריך להציג בפנינו התוכנית שבוטלה וכן התכנית החדשה.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העירייה: עכשיו אנחנו מבקשים רק אישור המועצה ליזום התוכנית. כאשר תהיה תכנית נביא אותה בפניכם.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור יוזמת תכנית מפורטת מס' 354-0741850 הסדרת מובלעת חקלאית בשכונת ח'לת זיתא – באקה אלגרבייה ע"י העירייה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11) (עו"ד מורסי אבו-מוך, מר ג'סאן עתאמנה, מר מחמוד מג'אדלה, מר באסל בדוסי, מר אדריס מואסי, מר ג'מאל אבו-מוך, מר עאדל אבו-פרך, מר חוסאם חאג' אחמד, מר שריף שאיב, מר מאהר חואג'ה, מר בהאא מואסי).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: המועצה החליטה פה אחד לאשר יוזמת תכנית מפורטת מס' 354-0741850 הסדרת מובלעת חקלאית בשכונת ח'לת זיתא – באקה אלגרבייה ע"י העירייה

תוספת שלישית לסדר היום:

סעיף 4: אישור העברת יעוד כספים בתב"ר 386 מגני ילדים חובה לתשתיות  וכבישים, תיקון תב"ר:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור העברת יעוד כספים בתב"ר 386 מגני ילדים חובה לתשתיות  וכבישים, תיקון תב"ר.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: למיטב זכרוני אישרנו זאת בעבר והגזברות צריכה לתקן התב"ר הקיים ולקבל אישור משרד הפנים.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אם אושר בעבר טוב, ואם לא אני מעלה להצבעה הצעתי לאשר העברת יעוד כספים בתב"ר 386 מגני ילדים חובה לתשתיות  וכבישים, תיקון תב"ר:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11) (עו"ד מורסי אבו-מוך, מר ג'סאן עתאמנה, מר מחמוד מג'אדלה, מר באסל בדוסי, מר אדריס מואסי, מר ג'מאל אבו-מוך, מר עאדל אבו-פרך, מר חוסאם חאג' אחמד, מר שריף שאיב, מר מאהר חואג'ה, מר בהאא מואסי).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: המועצה החליטה פה אחד לשנות יעוד הכספים בתב"ר מס' 386 מגני ילדים חובה לתשתיות וכבישים.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: אני פונה למנכ"ל העירייה וליועץ המשפטי לעירייה למה אני לא הוזמנתי לישיבת מועצה מיום 20.3.2019 ישיבה לא מן המניין 10/2019 ולמה השם שלי לא מופיע בפרוטוקול גם לא כחבר מועצה שלא השתתף בישיבה.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: אני לא מבין למה אתה מפנה אלי שאלה כזו. אני לא מטפל בזימון לישיבות המועצה. אני גם כמוך לא השתתפתי בישיבת המועצה האמורה ומן הסתם אני גם לא קשור לפרוטוקול הישיבה. זו לא פעם ראשונה שאתה פונה אלי בעניינים שאינם בתחום טיפולי.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: עאדל למה אתה מתכוון בהערה לגבי הזימון לישיבה.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: שבעתיד ידאגו להזמין אותי לישיבה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: בסדר. לאחר תום הדיון בסעיפים שעל סדר יום הישיבה אני מכריז על נעילת הישיבה.

____________________ ______________
        רו"ח שאדי דרויש                  עו"ד מורסי אבו-מוך                                                                                             
         מנכ"ל העיריה              ראש העיריה
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 11-2019​