פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 08/2019 מיום 06/03/2019

מסמך:פרוטוקול 8-2019
תאריך:15/04/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין
חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 08/2019, באולם הישיבות בעיריית באקה אל-גרבייה, ביום רביעי, בתאריך 06.03.2019; הישיבה זומנה לשעה 19:30, והתחילה בשעה 19:35 לאחר השלמת מניין חוקי.

חברי מועצה נוכחים:
1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה
3. מר גסאן עתאמנה – סגן ראש העירייה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
6. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה
7. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
8. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
9. מר מאהר ח'ואגה – חבר מועצה 

חברי מועצה חסרים:
1. מר אדריס מואסי – חבר מועצה
2. מר עאדל אבו פרך – חבר מועצה
3. מר טאהא ענאבסי – חבר מועצה 
4. מר שריף שאייב – חבר מועצה
5. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
6. מר עבדולמונעם מואסי – חבר מועצה
7. מר עאיד מג'דלאווי – חבר מועצה

משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרוויש – מנכ"ל עירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול – היועץ המשפטי לעירייה

​מוזמנים חסרים:
1. אינג' מאג'ד אל-ביאדסה – מהנדס העירייה
2. רו"ח עפיף אבו מוך – גזבר העירייה

על סדר הישיבה:
1. שינוי הרכב ועדה לענייני ביקורת (חובה)

עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה: (קרא בשם הנוכחים – המשתתפים בישיבה ובשם הנעדרים), על סדר היום שינוי הרכב הוועדה לענייני ביקורת, שהנה וועדת חובה. אני מעלה להצבעה הרכב ועדה חדש אשר יחליף את הרכב הוועדה הקודם כדלקמן:
עו"ד חוסאם חאג' אחמד, שהנו נציג האופוזיציה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה עירון – יו"ר הוועדה.
ח"מ מאהר ח'וואגה, ג'מאל אבו מוך, בהאא מואסי, ומחמוד מג'אדלה – חברים בוועדה.
בעד: כול חברי המועצה הנוכחים (9)
נגד: אין 
נמנעים: אין

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד שינוי הרכב הוועדה לענייני ביקורת כדלקמן:
עו"ד חוסאם חאג' אחמד – יו"ר הוועדה
ח"מ  מאהר ח'וואגה - חבר הוועדה
ח"מ מחמוד מג'אדלה – חבר המועצה
ח"מ בהאא מואסי – חבר מועצה
ח"מ ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה

עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה: לאחר תום הדיון בסעיף שעל סדר היום, אני מכריז על נעילת הישיבה (19:44)

רו"ח שאדי דרוויש            עו"ד מורסי אבו מוך 
מנכ"ל העירייה             ראש העירייה