פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 07/2019 מיום 3/3/2019

מסמך:פרוטוקול 7-2019
תאריך:15/04/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין
חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 07/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום ראשון 3.3.2019; הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 19:45 לאחר השלמת מניין חוקי.

חברי מועצה נוכחים: 
1. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
2. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
3. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
4. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
5. מר מחמוד מג'אדלה, חבר מועצה 
6. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה 
7. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
8. אדריס מואסי - חבר מועצה
9. מר עאדל אבו פרך – חבר מועצה
10. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה 
            
 חברי מועצה חסרים:
1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
3. מר שריף שאייב - חבר מועצה
4. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
5. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
6. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

משתתפים חסרים:
1. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה


על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2019 (רצ"ב הפרוטוקול).
2. אישור התחייבות מס 2018/08/303 למימון תכנית אתגרים-קידום החינוך הבלתי פורמלי בי"ס למדע וטכנולוגיה עבור קירוי מגרש.
3. אישור התחייבות מס 2018/08/302 למימון תכנית אתגרים-קידום החינוך הבלתי פורמלי בי"ס אלראזי עבור קירוי מגרש.

תוספת ראשונה לסדר היום:
1. אישור רשימת תב"רים שנסגרו בשנת 2018. (רצ"ב רשימת התב"רים).

תוספת שנייה לסדר היום:
1. אישור תב"ר חדש ע"ס 450,000 ₪, עבור "הצטיידות בתי ספר לתוכנית התקשוב-תשע"ט".
מימון: משרד החינוך, מצו"ב אישור תקציב.
התקציב מיועד ל: 
בי"ס מקיף אבן אלהיית'ם 250,000 ₪.
בי"ס יסודי עומר בן אלחטאב 200,000 ₪.

2. עדכון לנוסח סעיף 2 ו- 3 בהזמנה הראשונה: תב"ר חדש ע"ס 300,000 ₪ עבור "קירוי מגרשי ספורט בבתי ספר – תוכנית אתגרים".
מימון: משרד החינוך.
מצ"ב שתי הרשאות תקציביות ממשרד החינוך: 
150,000 ₪ עבור בי"ס חט"ב אבן אלהיית'ם.
150,000 ₪ עבור בי"ס יסודי אלראזי.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: מי שאמור לנהל את הישיבה בהעדר ראש העירייה, מר איאד מואסי, ממלא מקום ראש העירייה.

מר איאד מואסי, סגן ומ"מ ראש העירייה: בהסכמת חברי המועצה, מי שינהל את הישיבה היום סגן ראש העירייה, מר באסל בדוסי.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: (קרא שמות הנוכחים – משתתפים ושמות החסרים), נעבור לסדר יום הישיבה:

סדר יום הישיבה המקורי:

סעיף 1: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2019:

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2019 צורף להזמנה לדיון. האם יש הערות. אין, בסדר. אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2019:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (9).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 06/2019.


סעיף 2: אישור התחייבות מס 2018/08/303 למימון תכנית אתגרים-קידום החינוך הבלתי פורמלי בי"ס למדע וטכנולוגיה עבור קירוי מגרש.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: נפלה טעות בניסוח בסעיפים 2 ו- 3 שעל סדר היום. אני לא ראיתי את הזימון לפני הפצתו. צריך להיות אישור תב"ר חדש, ולא אישור התחייבות.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: מסכים עם יועמ"ש העירייה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: בסדר. אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש למימון תכנית אתגרים-קידום החינוך הבלתי פורמלי בי"ס למדע וטכנולוגיה עבור קירוי מגרש, התחייבות משרד החינוך מס' 2018/08/303, 150 אלף ₪:


בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (9).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש למימון תכנית אתגרים-קידום החינוך הבלתי פורמלי בי"ס למדע וטכנולוגיה עבור קירוי מגרש, לפי התחייבות משרד החינוך מס' 2018/08/303, 150,000 ₪.


סעיף 3: אישור התחייבות מס 2018/08/302 למימון תכנית אתגרים-קידום החינוך הבלתי פורמלי בי"ס אלראזי עבור קירוי מגרש:

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש למימון תכנית אתגרים-קידום החינוך הבלתי פורמלי בי"ס אלראזי עבור קירוי מגרש, התחייבות משרד החינוך מס' 2018/08/302, 150 אלף ₪:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (9).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש למימון תכנית אתגרים-קידום החינוך הבלתי פורמלי בי"ס אלראזי עבור קירוי מגרש, לפי התחייבות משרד החינוך מס' 2018/08/302, 150,000 ₪.


תוספת ראשונה לסדר היום:

סעיף 1: אישור רשימת תב"רים שנסגרו בשנת 2018:

(בשלב זה נכנס לאולם הישיבות חבר המועצה מר אדריס מואסי, שעה 19:50).


מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: הרשימה צורפה לזימון לישיבה האם יש שאלות.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: תב"ר 424, סלילה ושיקום כביש אסחאבה. אני מבקש לקבל אישור גזבר העירייה, מהנדס העירייה והיועץ המשפטי לעירייה שהעבודה בוצעה לפי מכרז, ובוצעה כדין והחשבונות אושרו על ידם.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אין קשר ליועמ"ש העירייה. בודאי יש מכרז אני מסביר תהליך אישור תב"ר – תחילה מגישים בקשה למחוז עם כבישים ספציפיים, אחרי שהמחוז מאשר מביאים לאישור המועצה ואחרי אישור המועצה עוד פעם לאישור המחוז.
מר עאדל אבו-פרך, ח"מ:  שאלתי אם העבודה בוצעה כדין ואם העבודה אושרה ע"י המהנדס.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: לצורכי התשובה צריך לדעת את התהליך ולכן הסברתי תהליך אישור תב"ר. אחרי אישור התב"ר הביצוע לפי מכרזים.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: האם המהנדס בדק ואישר.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: בודאי. הקבלן מבצע העבודה, מגיש חשבון לבדיקת ואישור המהנדס. יש גם פיקוח. אח"כ מועבר לגזברות שגם היא בודקת.

מר עאדל אבו-פוך, ח"מ: שאלתי אם המהנדס אישר ביצוע העבודה, ואם הוא אישר החשבונות. ושאלתי אם היועמ"ש מאשר שהיה מכרז כדין.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: אני חייב להתייחס לשאלה לגבי היועמ"ש אני לא יכול לזכור עתה במהלך הישיבה איזה עבודות בוצעו לפי איזה מכרז. אני לא נערכתי לשאלות כאלה לישיבה זו. מהנדס העירייה וגזבר העירייה יכולים לנתח את הנתונים ולתת תשובה מדוייקת בעניינים כאלו. אני לא מאשר חשבונות ולא מאשר עבודות ואני לא מפקח על עבודות בשטח. שאלות אלו צריך להפנות למהנדס העירייה ולגזבר העירייה ולא ליועמ"ש העירייה. ברור שלפי הסכום חייב מכרז.

מר עאד אבו-פרך, ח"מ: תב"ר 397 – שיפוץ ושידרוג אולם ספורט. בוצע שיפוץ בסכום 460 אלף ₪ אחרי השיפוץ עדיין יש דליפה של מי גשמים. איפה המהנדס. האם אישר העבודות. האם יועמ"ש העירייה אישר. האם היה מכרז.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: השיפוץ שנעשה נעשה לפי קביעות מהנדס העירייה, ובוצע באמצעות קבלן מכרז שיפוץ מבני ציבור.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: האם מהנדס העירייה אישר ביצוע העבודה. שיפוץ 460 אלף ₪ ועדיין יש מים שדולפים.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: כן. השיפוץ היה שיפוץ פנימי ולא כלל איטום או יריעות.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: אני שוב פעם מסביר, אני כיועמ"ש עירייה לא מאשר ביצוע עבודות ולא מאשר חשבונות. אני לא מטפל בעבודות בשטח. אני עורך מכרזים ואם יש שאלה כלשהי פונים אלי. תשובות לשאלותיך תקבל מהגזברות ומההנדסה.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: תפנה בשאלה ונענה לך. היה צריך לפנות מראש. לא באנו לישיבה זו מוכנים לשאלות כאלה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: צריך לפנות בכתב לראש העירייה ואז העובדים היו מגיעים לישיבה מוכנים. ולמה אתה מפנה שאלות כאלה ליועמ"ש העירייה, מה הוא קשור באישור ביצוע עבודות ובאישור חשבונות.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: אני שואל יועמ"ש העירייה כי מהנדס העירייה לא נמצא. למה הוא לא הגיע לישיבה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: תשאל אותו.

מר אדריס מואסי, ח"מ: השאלה לגבי העבודות באולם הספורט במקומה, לא יכול להיות שמים דולפים מעל לראש השחקנים. אני יודע שזה לא נושא הישיבה.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: אני יודע שיועמ"ש העירייה לא מאשר עבודות ולא מאשר חשבונות. תב"ר 421 – שיקום, שיפוץ והצללת גן משחקים פארק דרומי.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: תפנה לגזבר ולמהנדס ותקבל תשובות. אנו לא באנו לדיון כזה היום. באנו לאישור סגירת תב"רים.

מר אדריס מואסי, ח"מ: הנכון כאשר מביאים רשימה כזו הייתם צריכים להביא נתונים על הביצוע.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: נכון. לא יכולים לאשר אם היועמ"ש והגזבר והמהנדס לא מאשרים. אנחנו צריכים לבדוק.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מעלה להצבעה הצעתי לאשר רשימת תב"רים שנסגרו בשנת 2018, הרשימה צורפה לזימון לישיבה:

בעד: 8 חברי מועצה (מר באסל בדוסי, מר איאד מואסי, מר גסאן עתאמנה, מר מחמוד מג'אדלה, מר אדריס מואסי, מר חוסאם חאג' אחמד, מר מאהר חואג'ה, מר ג'אד ביאדסה).
נמנע: 2 חברי מועצה (מר ג'מאל אבו-מוך, מר עאדל אבר-פוך).
נגד: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה ברוב קולות רשימת תב"רים שנסגרו בשנת 2018, הרשימה מצ"ב.

מר מאהר חואג'ה, ח"מ: נוכל לקבל תשובה מהגזבר. הגזבר יענה אם הביצוע של התב"רים בוצע כדין או לא.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: ישיבה זו נועדה לאישור סגירת תב"רים שהסתיימה העבודה בהם, ואנחנו חייבים לאשר לסגירה. כל שאלה בענין כזה המהנדס היה עונה אם היה נמצא. אנחנו לא נמצאים כאן לדעת אם זה תקין או לא. זה לא הדיון. היית צריך להגיש שאלה 3 ימים לפני. אף אחד לא מתעלם מכלום. כל סכום 160 אלף ₪ מחייב מכרז.

תוספת שניה לסדר היום:

סעיף 1: אישור תב"ר חדש ע"ס 450,000 ₪, עבור "הצטיידות בתי ספר לתוכנית התקשוב-תשע"ט". מימון: משרד החינוך, מצו"ב אישור תקציב. התקציב מיועד ל: 
בי"ס מקיף אבן אלהיית'ם 250,000 ₪; בי"ס יסודי עומר בן אלחטאב 200,000 ₪:

מר מאהר חואג', ח"מ: אני שואל את היועמ"ש האם אפשר להביא סעיף זה לדיון בישיבה היום.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: אני לא ראיתי את התוספת השניה לסדר היום. רק עכשיו אני שומע עליה. רק בהסכמת כל חברי המועצה, הנמצאים ושאינם נמצאים, אפשר להביא לדיון היום. אם אין הסכמה של כולם לא ניתן לדון היום.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: כל חברי המועצה הנמצאים ושאינם נמצאים מסכימים לדיון בסעיף היום וזה בתיאום עם ראש העירייה. אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש כאמור בסעיף 1 לתוספת השניה לסדר היום:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 450 אף ₪, עבור "הצטיידות בתי ספר לתוכניות התקשוב – תשע"ט", בי"ס מקיף אבן אלהייתם – 250 אלף ₪.
בי"ס יסודי עומר בן אלחטאב – 200 אלף ₪.
מימון – משרד החינוך.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: בתום הדיון בכל הסעיפים שעל סדר היום, אני מכריז על נעילת הישיבה ( שעה 20:18).

____________________ ______________
        רו"ח שאדי דרויש     באסל בדוסי                                                                                             
         מנכ"ל העיריה                    סגן ראש העיריה
   מנהל הישיבה
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 07-2019