פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 3/2016 מיום 5/6/2016

תאריך:05/06/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה מן המניין מס’ 3/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 5/6/2016 בשעה 19:30.

משתתפים:

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר באסל בדוסי – מ”מ ראש העירייה
 3. מר עאיד מג’דלאוי – סגן ראש העירייה
 4. מר אמג’ד עויסאת – סגן ראש העירייה
 5. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 6. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 7. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 8. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 9. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 10. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 11. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 12. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 13. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 14. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 15. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 16. מר שריף שאיב –חבר מועצה

משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 3. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 4. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה
 5. אדר’ עלי נאטור, מחלקת הנדסה

על סדר היום:

 1. אישור העסקת מר ג’מאל מואסי, לתפקיד עוזר ראש העירייה, בכפוף לאישור משרד הפנים ואישור וועדת השירות.
 2. אישור העסקת מר ג’מאל מואסי, עוזר ראש העירייה, לפי שכר בכירים בגובה 40% משכר מנכ”ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.
  מצ”ב חוזה ההעסקה.
 3. אישור הגדלה בסך 221,000 ₪ לתב”ר 130 בניית גני ילדים טרום חובה שכונת אלביר
   תקציב תב”ר מקורי 757,473 ₪
   ההגדלה הנ”ל 221,000 ₪
   תקציב מעודכן 978,473 ₪
   מימון ההגדלה: תקציב רגיל 2016.
 4. אישור הגדלה בסך 100,000 ₪ לתב”ר 57 תכנון כללי .
  תקציב תב”ר מקורי 750,000 ₪
   ההגדלה הנ”ל 100,000 ₪
   תקציב מעודכן 850,000 ₪
   מימון ההגדלה: תקציב רגיל 2016.
 5. אישור תב”ר חדש על סך 100,977 ₪ עבור ” הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות תשע”ו”.
  המימון: משרד החינוך , מצ”ב אישור הקצבה.
 6. אישור תב”ר חדש ע”ס 55,000 ₪ עבור “פעולות לבטיחות בדרכים 2016 ”
  מימון : משרד התחבורה. מצו”ב הרשאה תקציבית.
 7. אישור תב”ר חדש ע”ס 30,000 ₪ , עבור נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בגן ילדים ליד בי”ס עומר אבן אלחטאב.
  מימון: משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.
 8. אישור תב”ר חדש ע”ס 60,000 ₪ עבור “נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בתי ספר 2016″.
  מצ”ב שתי הרשאות תקציביות:
  בית ספר אלאנדלוס 30,000 ₪
  בית ספר מקיף אבן אלהיית’ם 30,000 ₪
  מימון: משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.
 9. אישור תב”ר חדש ע”ס 71,009 ₪ פיתוח בית עלמין מערבי באקה 2015
  מקור מימון: משרד הפנים, מצו”ב הרשאה תקציבית.
 10. אישור תב”ר חדש ע”ס 65,373 ₪ פיתוח בית עלמין דרומי באקה 2015
  מקור מימון: משרד הפנים, מצו”ב הרשאה תקציבית.
 11. אישור תוספת בסך 824,850 ₪ לתב”ר 134 (התאמת מבנה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם: תקציב תב”ר מקורי 7,498,644 ₪
  התוספת הנ”ל 824,850 ₪
  תקציב מעודכן 8,323,494 ₪
  מימון התוספת: משרד החינוך, מצו”ב אישור תוספות.
 12. אישור תב”ר חדש לתכנון קרקע פרטית לבניית יחידות דיור.
  סכום התב”ר 700,000 ₪ .
  מקור מימון – משרד הבינוי והשיכון. מצ”ב התחייבות משרד שיכון.
 13. אישור סגירת תב”רים עפ”י הרשימה המצ”ב.
 14. אישור פתיחת חשבון פיתוח מענקי פיס כללי בבנק לאומי סניף באקה אלגרבייה, החשבון מיועד לניהול הקצבות הפיתוח המועברות ממפעל הפיס. מורשי החתימה בחשבון יהיו זהים למורשי החתימה בחשבון בבנק לאומי. מצ”ב נוסח החלטות לפי בקשת הבנק.
 15. אישור שינוי מורשי חתימה בחשבון הגנים בבנק לאומי סניף באקה שמספרו 477558 .
  מורשי החתימה בחשבון יהיו: מר וליד מג’אדלה ת.ז 023173107 וגב’ רזאן מסארווה ת.ז 43063080 וזאת במקום מר עפיף אבו מוך וגב’ אעתדאל ענבוסי.
 16. מינוי נציג העירייה במועצת איגוד ערים וטרינרי שומרון.
 17. אישור נוהל יועצים. מצ”ב הנוהל
 18. אישור תוכנית עבודה של המתנ”ס לשנת 2016. מצ”ב חוברת שנערכה על ידי המתנ”ס.
 19. דיווח אודות פרויקטים בהמשך לבקשת חלק מחברי המועצה בנושאים הבאים:
  – מגרש אתלטיקה – עיר ללא אלימות – בניית גני ילדים
 20. תוספת לסדר היום:
 21. אישור הצטרפות העירייה כיזם בתוכנית מס’ 354-0201798.

תמלול הישיבה:

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: שלום רב לכל הנוכחים. לצורך השלמת מסמכים בסעיפים 1 ו-2 שעל סדר היום, אנו דוחים את הדיון בהם עד להשלמת חוות הדעת. כעת אנו עוברים לסעיף 3 שעל סדר היום.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 3 שעל סדר היום להצבעה.

סעיף​​ 3:

אישור הגדלה בסך 221,000 ₪ לתב”ר 130 בניית גני ילדים טרום חובה שכונת אלביר
 תקציב תב”ר מקורי 757,473 ₪
 ההגדלה הנ”ל 221,000 ₪
 תקציב מעודכן 978,473 ₪
 מימון ההגדלה: תקציב רגיל 2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 3 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת).
נגד: 8 מחברי המועצה (מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נמנע: אין.
החלטה: לא אושרה הגדלה בסך 221,000 ₪ לתב”ר 130 בניית גני ילדים טרום חובה שכונת אלביר.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 4 שעל סדר היום.

סעיף 4:

אישור הגדלה בסך 100,000 ₪ לתב”ר 57 תכנון כללי .
תקציב תב”ר מקורי 750,000 ₪
 ההגדלה הנ”ל 100,000 ₪
 תקציב מעודכן 850,000 ₪
 מימון ההגדלה: תקציב רגיל 2016.

(ח”מ גסאן עתאמנה וח”מ אחמד מואסי יצאו מאולם הישיבות)

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 4 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 7 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג’ד עויסאת).
נגד: 7 מחברי המועצה (מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נמנע: אין.
החלטה: לא אושרה הגדלה בסך 100,000 ₪ לתב”ר 57 תכנון כללי .

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 5 שעל סדר היום.

סעיף​​ 5:

 אישור תב”ר חדש על סך 100,977 ₪ עבור ” הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות תשע”ו”.
המימון: משרד החינוך , מצ”ב אישור הקצבה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 5 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 14 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש על סך 100,977 ₪ עבור ”הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות תשע”ו”. המימון: משרד החינוך, מצ”ב אישור הקצבה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 6 שעל סדר היום.

סעיף​​ 6:

 אישור תב”ר חדש ע”ס 55,000 ₪ עבור “פעולות לבטיחות בדרכים 2016 ”
מימון : משרד התחבורה. מצו”ב הרשאה תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 6 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 7 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג’ד עויסאת).
נגד: 7 מחברי המועצה (מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נמנע: אין.
החלטה: לא אושר תב”ר חדש ע”ס 55,000 ₪ עבור “פעולות לבטיחות בדרכים 2016 “.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 7 שעל סדר היום.

סעיף ​7:

אישור תב”ר חדש ע”ס 30,000 ₪ , עבור נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בגן ילדים ליד בי”ס עומר אבן אלחטאב.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 7 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 14 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 30,000 ₪ , עבור נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה בגן ילדים ליד בי”ס עומר אבן אלחטאב.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 8 שעל סדר היום.

סעי​​ף 8:

 אישור תב”ר חדש ע”ס 60,000 ₪ עבור “נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בתי ספר 2016″.
מצ”ב שתי הרשאות תקציביות:
בית ספר אלאנדלוס 30,000 ₪
 בית ספר מקיף אבן אלהיית’ם 30,000 ₪
 מימון: משרד החינוך, מצו”ב הרשאה תקציבית.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 8 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 14 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 60,000 ₪ עבור “נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בתי ספר 2016″.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 9 שעל סדר היום.

(ח”מ גסאן עתאמנה וח”מ אחמד מואסי חוזרים לאולם הישיבות)

סעיף​​ 9:

 אישור תב”ר חדש ע”ס 71,009 ₪ פיתוח בית עלמין מערבי באקה 2015
מקור מימון: משרד הפנים, מצו”ב הרשאה תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 9 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת).
נגד: 8 מחברי המועצה (מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נמנע: אין.
החלטה: לא אושר תב”ר חדש ע”ס 71,009 ₪ פיתוח בית עלמין מערבי באקה 2015

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 10 שעל סדר היום.

סעיף 10:

אישור תב”ר חדש ע”ס 65,373 ₪ פיתוח בית עלמין דרומי באקה 2015
מקור מימון: משרד הפנים, מצו”ב הרשאה תקציבית.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 10 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת).
נגד: 8 מחברי המועצה (מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נמנע: אין.
החלטה: לא אושר תב”ר חדש ע”ס 65,373 ₪ פיתוח בית עלמין דרומי באקה 2015

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 11 שעל סדר היום.

סעיף 11:

אישור תוספת בסך 824,850 ₪ לתב”ר 134 (התאמת מבנה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם: תקציב תב”ר מקורי 7,498,644 ₪
 התוספת הנ”ל 824,850 ₪
 מעודכן 8,323,494 ₪
 מימון התוספת: משרד החינוך, מצו”ב אישור תוספות.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 11 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת).
נגד: 8 מחברי המועצה (מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נמנע: אין.
החלטה: לא אושרה תוספת בסך 824,850 ₪ לתב”ר 134 (התאמת מבנה בי”ס מקיף אבן אלהיית’ם

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 12 שעל סדר היום.

סעיף 12:

אישור תב”ר חדש לתכנון קרקע פרטית לבניית יחידות דיור.
סכום התב”ר 700,000 ₪ .
מקור מימון – משרד הבינוי והשיכון. מצ”ב התחייבות משרד שיכון.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 12 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת).
נגד: 8 מחברי המועצה (מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נמנע: אין.
החלטה: לא אושר תב”ר חדש לתכנון קרקע פרטית לבניית יחידות דיור.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 13 שעל סדר היום.

סעיף 13:

אישור סגירת תב”רים עפ”י הרשימה המצ”ב.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 13 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד סגירת תב”רים עפ”י הרשימה המצ”ב.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 14 שעל סדר היום.

סעיף 14:

 אישור פתיחת חשבון פיתוח מענקי פיס כללי בבנק לאומי סניף באקה אלגרבייה, החשבון מיועד לניהול הקצבות הפיתוח המועברות ממפעל הפיס. מורשי החתימה בחשבון יהיו זהים למורשי החתימה בחשבון בבנק לאומי. מצ”ב נוסח החלטות לפי בקשת הבנק.

{ח”מ טהא ענבוסי יוצא מאולם הישיבות}

​אישור פתיחת חשבון פיתוח מענקי פיס כללי בבנק לאומי סניף באקה אלגרבייה, החשבון מיועד לניהול הקצבות הפיתוח המועברות ממפעל הפיס. מורשי החתימה בחשבון יהיו זהים למורשי החתימה בחשבון בבנק לאומי. מצ”ב נוסח החלטות לפי בקשת הבנק.

עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה: בישיבת המועצה שהתקיימה ביום 8/3/2016 המועצה קיבלה החלטה לפתיחת חשבון בנק. ההחלטה הייתה כללית. בנק לאומי העביר פירוט על מנת לאשר אותו, התברר לנו שבנק לאומי מבקש החלטות פרטניות. הוא לא מסתפק רק בהחלטה כללית, הוא מבקש החלטות פרטניות לפי מסמכים סטנדרטיים שלו. בגלל שההחלטה הזו התקבלה במועצה, אז הבאנו את זה מחדש למליאה. התיעוד של הבנק ברור ורק צריך לאשר את המסמכים. זה כל העניין.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 14 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 13 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: 2 מחברי המועצה (מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי)
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות פתיחת חשבון פיתוח מענקי פיס כללי בבנק לאומי סניף באקה אלגרבייה, החשבון מיועד לניהול הקצבות הפיתוח המועברות ממפעל הפיס. מורשי החתימה בחשבון יהיו זהים למורשי החתימה בחשבון בבנק לאומי, והמועצה מאשרת ההחלטות שבמסמכי הבנק המצורפים להחלטת המועצה כחלק בלתי נפרד מההחלטה והמועצה מאשרת חתימה על מסמכים אלו.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 15 שעל סדר היום.

סעיף 15:

 אישור שינוי מורשי חתימה בחשבון הגנים בבנק לאומי סניף באקה שמספרו 477558 .
מורשי החתימה בחשבון יהיו: מר וליד מג’אדלה ת.ז 023173107 וגב’ רזאן מסארווה ת.ז 43063080 וזאת במקום מר עפיף אבו מוך וגב’ אעתדאל ענבוסי.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 15 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 9 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, עאמר אבו חוסין).
נגד: 7 מחברי המועצה (מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נמנע: אין.
החלטה: אושר שינוי מורשי חתימה בחשבון הגנים בבנק לאומי סניף באקה שמספרו 477558 .
מורשי החתימה בחשבון יהיו: מר וליד מג’אדלה ת.ז 023173107 וגב’ רזאן מסארווה ת.ז 43063080 וזאת במקום מר עפיף אבו מוך וגב’ אעתדאל ענבוסי.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 16 שעל סדר היום.

סעיף 16:

 מינוי נציג העירייה במועצת איגוד ערים וטרינרי שומרון.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: בהתייעצות עם חברי מועצת העיר אנו מציעים למנות את מר גאבר קעדאן ומר מאגד אבו טועמה כנציגים במועצת איגוד וטרינרי שומרון. אני מעלה את ההצעה להצבעה.
בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, טהא ענבוסי).
נגד:אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר מינוי מר גאבר קעדאן ומר מאגד אבו טועמה כנציגים במועצת איגוד וטרינרי שומרון.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו דוחים את סעיף 17 שעל סדר היום.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: כעת אנו עוברים לסעיף 18 שעל סדר היום.

סעיף 18:

 אישור תוכנית עבודה של המתנ”ס לשנת 2016.

(ח”מ עבד אללטיף מסארוה יוצא מאולם הישיבות)

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 18 שעל סדר היום להצבעה.

בעד: 7 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת).
נגד: 8 מחברי המועצה (מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי).
נמנע: אין.
החלטה: לא אושרה תכנית המתנ”ס לשנת 2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אנו דוחים את הדיון בנושאים שבסעיף 19 שעל סדר היום לישיבה מאוחרת.

בכבוד רב,

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר
מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה ​