مدير الحسابات

מנהל:المحاسب ظافر حاج احمد
טלפון:04-6286508
פקס:077-5558294
דואל:dafer@baqa.co.il