פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות 1.2021 מיום 15.02.2021

ישיבה מס’ 1/2021 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות (לפי חוזר מנכ”ל 8/2016, על תיקוניו)   ועדת ההתקשרויות המקצועית בהרכבה לפי חוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2016 (ותיקון בחוזר מנכ”ל משרד הפנים 5/2017) התכנסה בלשכת מנכ”ל העיריה לישיבה מס’ 1/2021, בתאריך 15.2.2021, יום שני, בשעה 14:00: משתתפים חברי הוועדה: 1. רו”ח שאדי דרויש, מנכ”ל העיריה, יו”ר הוועדה. 2. […]